Avís Legal i Condicions d'Ús

A fi de donar acompliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L.
Domicili Social: carrer Perea 1, 15-2, 08035 Barcelona (España)
CIF: B66451501
Telèfon: 931310505
Correu Electrònic: [email protected]
Pàgina Web: www.kualitek.com
Dades Registrals: Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb data 20/01/2015, al tom 44633, foli 81, full B-461858, inscripció 1.

1.- OBJECTE

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. (en endavant tambén el Prestador) com a responsable del web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús de la pàgina web www.kualitek.com, amb el qual pretenem donar acompliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), tal i com informar a tots els usuaris del web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

A través del Web, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’Usuari), la qual cosa implica la acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a aquest Avís Legal, tal i com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Com a usuaris, s’han de llegir atentament aquest Avís Legal a qualsevol de les ocasions que entrin al web, doncs és possible que hi hagin modificacions, ja que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense cap obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, éssent suficients les publicacions al web del Prestador.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. és de caràcter gratuït per a tots els Usuaris. Tot i així, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del Web estan sotmesos al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre es farà efectiu de la manera expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha d’ésser veraç. A tals efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà, doncs, responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que ocasioni al Prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, últims responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat de la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i blocatges, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infalibles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals puguin accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del Web.

L’Usuari es compromet a fer servir el Web en conformitat a la Llei i al present Avís Legal, tal i com a la moral i als bons costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de cap manera puguin damnar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impossibilitar l’ús comú d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts enmagatzemats a qualsevol equip informàtic del Prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continiguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol tipus de material que:

  • sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, a tractats internacionals i d’altres normes vigents;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del Prestador o de tercers;
  • i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El Prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i testat per a que funcioni correctament. En principi, s’ha de poder garantir el correcte funcionamient els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Malgrat això, el Prestador no descarta la possibilitat que hi hagin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de la existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i Condicions d’Ús; o de la manca de licitud, calitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i a disposició dels usuaris al web.

El prestador no es fa responsable sota cap pretext dels danys que puguin dimanar de l’ús ilegal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El web del Prestador pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessión de l’usuari.

En cap cas s’utilizaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, es pot consultar la nostra Politica de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Ja que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada  immediata de qualsevol contingut que pogués contravindre la llegislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Prestador no es responsabilitza de la informació i continguts enmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en forums, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del Prestador. Tot i això, i en acompliment d’allò que disposen els art. 11 y 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa amb la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir cap contingut que pogués ésser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa espanyola de protecció de dades (LOPD). Per a més informació, es pot consultar la nostra Política de Privacitat.

7.- XARXES SOCIALS

L’informem que KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin a les mateixes [fent seguidors de l’prestador a les xarxes socials (i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament pel usuari. KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. tractarà les seves dades per tal d’informar-les activitats, productes o serveis de prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presuntament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats pressuntament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fé.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. consideri no apropiats.

  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la pàgina web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de l’prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, tal i com sobre qualsevol dels continguts del web, pot fer-ho a través del correu electrònic esmenat més amunt..

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, éssent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte
Català
×